Diagnozė

DS

Nuo ko pradėti?

Plačiau

PROGRAMA

2018 metų veikla

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija įkurta 2012 m. tėvų, auginančių vaikus su Dauno sindromu, iniciatyva. Asociacija vienija Lietuvoje gyvenančius Dauno sindromą turinčius vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis. Asociacijos vizija – visapusiška žmonių su Dauno sindromu integracija į visuomenę, oraus ir pilnaverčio neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybės užtikrinimas.    Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija 2018 m. dirbo šiomis kryptimis:

 1.  Prenetalinė pagalba.
 2. Pagalba šeimoms susilaukusioms kūdikio su DS.
 3. Klaidingo visuomenės požiūrio į DS keitimas.
 4. Vaikų su DS ugdymas.
 5. Žmonių su DS sveikatos prevencijos užtikrinimas.
 6. Žmonių turinčių DS darbo vietų kūrimas, pagalba ieškant darbo.
 7. Užsienio šalių patirties perkėlimas i Lietuvą, bendradarbiavimas su analogiškomis užsienio organizacijomis.

Asociacija nuolat organizuoja įvairias veiklas pagal valstybės institucijų finansuojamus projektus bei iš paramos būdu gautų lėšų, 2018 metais įsisavintos šios lėšos:

2018 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas – 6050,0 Eur;

Iš juridinių asmenų 2018 buvo gautos šios lėšos:

 

MOTERŲ KLUBAS ŠIAULIETĖ       1000
SS Baltic trade SIA       150
UAB ,,BE-GE BALTIC”       500
UAB ESSPO       500
UAB KORPORACIJA TJANŠI       1200
UAB LINĖJA TRANSPORT       300
UAB PALINK       200
UAB THINKING ORGANISATIONS       100
Viso gauta parama iš juridinių asmenų 3950,00

 

Vienas svarbiausių asociacijos pasiekimų yra bendruomenės (šeimų auginančių vaikus su DS) sutelkimas bei nuolatinis tėvų, kuriems gimė kūdikis su DS konsultavimas, pagalbos suteikimas. Kiekvienais metais yra organizuojamas šeimų susitikimas, kuriame dalyvauja daugiau nei 100 žmonių iš visos Lietuvos – tai šeimos auginančios vaikus su Dauno sindromu ir jų artimieji.

Kiekvienais metais Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija organizuoja visuomenės nuomonės tyrimą apie požiūrį į Dauno sindromą turinčius asmenis ir žodžio “Daunas” vartojimą.

Taip pat, kasmet yra minima Pasaulinė Dauno sindromo diena (03.21d.), kurios metu asociacija organizuoja socialinę akciją #nenurašykopalaikyk kviečiančią mūvėti skirtingas kojinių poras ir taip išreikšti palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu. Šiai dienai paminėt taip pat, kasmet organizuojamos mokslinės – praktinės konferencijos.

Asociacija organizuoja švietėjiškas paskaitas, supažindinančias apie Dauno sindromą mokyklose, darželiuose, aktyviausiai jos vyksta Klaipėdos rajone, pagal poreikį paskaitos vyksta ir kituose Lietuvos miestuose.

2018 metais buvo organizuotas paramos žygis dviračiais, kurio metu surinktos lėšos bus panaudotos edukaciniam filmui sukurti.

Asociacija rūpinasi ir planuoja sportinės veiklos renginius Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos rajonų skyriuose.

 

2019 metais planuojami darbai, veiklos kryptys

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija 2019 metais sieks toliau aktyviai įgyvendinti savo tikslus:

 1. Atstovauti asociacijos narių ir žmonių su DS interesams, juos ginti;
 2. Siekti, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose teisės aktuose ir LR įstatymuose įtvirtintos nuostatos dėl neįgaliųjų diskriminavimo, išnaudojimo, socialinės atskirties panaikinimo, lygių teisių į mokslą, darbą, socialinę apsaugą bei visapusę integraciją į visuomenės gyvenimą užtikrinimo;
 3.  Ginti žmonių su DS bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kt. poreikius;
 4. Plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis struktūromis Lietuvoje ir užsienyje
 5. Formuoti tinkamą visuomenės požiūrį į Dauno sindromą

 

Infromacija apie tikruosius narius

Tikrųjų narių skaičius 2017 metų pabaigoje buvo 42,  2018 metų pabaigoje buvo 44 nariai.